Apartment Building, st. Chekhov 6-8, Rostov-on-Don

Apartment Building, st. Chekhov 6-8, Rostov-on-Don

Apartment building, st. Chekhov 6-8, Rostov-on-Don.

Architect: Evgeny Mironov
1985-1995